LIHASKARTTA

Ihmiskehossa on yli 600 lihasta.
Täältä löydät noin 100 päällimmäistä.

Luut antavat ihmiskeholle muodon. Luut niveltyvät toisiinsa nivelten ja muiden liitosten avulla. Lihakset puolestaan aikaan saavat supistuessaan liikettä, liikuttamalla luita toisiaan kohden. Joidenkin lähteiden mukaan ihmisessä on lihaksia yli 600 ja niiden osuus kokonaispainosta vaihtelee yksilöittäin. Karkeasti arvioiden lihaksia kehonpainosta on noin 30 – 45 %. Luita ihmiskehossa on yli 200 ja niiden kokonaispaino kehonpainosta on noin 15 %.

Lihaskudosta on kolmea päätyyppiä:

  1. Luurankolihas: Tahdonalaisia lihaksia, jotka saavat aikaan kehon tietoisia liikkeitä.
  2. Sileä lihas: Tahdosta riippumattomia lihaksia, joita on esimerkiksi hengitysteiden ja verisuonien seinämissä.
  3. Sydänlihas: Sydämen seinämät.

Luurankolihasten molemmat päät, lähtökohta (origo) ja kiinnityskohta (insertio), eivät koskaan kiinnity samaan luuhun. Tavallisimmin lihakset kulkevat yhden nivelen yli, mutta jotkin lihakset kiinnittyvät myös kahden nivelen yli, jolloin ne pystyvät esimerkiksi koukistamaan yhtä niveltä ja samalla ojentamaan toista. Lihaksien tehtäviin kuuluu kehon liikkeiden aikaan saamisen lisäksi muun muassa asennon säilyttäminen, hengityksen avustaminen ja eleiden sekä ilmeiden kautta informaation välittäminen.

Lihaskartan lisäksi sivustolle on kirjoitettu useampia artikkeleja kehon rakenteiden ja/tai lihasryhmien toimintaan liittyen. Artikkeleihin löydät linkkejä lihaskartan sisältä, yksittäisten lihasten sivuilta, jotka liittyvät suurempiin kokonaisuuksiin. Esimerkiksi:

Lihaskartat

Kaulan lihakset

Päännyökkääjälihas | Sternocleidomastoideus

Etummainen kylkiluun kannattajalihas | Scalenus anterior

Keskimmäinen kylkiluun kannattajalihas | Scalenus medius

Takimmainen kylkiluun kannattajalihas | Scalenus posterior

Kaulan ohjaslihas | Splenius cervicis

Pään ohjaslihas | Splenius capitis

Selän lihakset

Epäkäslihas | Trapezius

Lavan kohottajalihas | Levator scapulae

Leveä selkälihas | Latissimus dorsi

Iso suunnikaslihas | Rhomboideus major

Pieni suunnikaslihas | Rhomboideus minor

Iso liereälihas | Teres major

Pieni liereälihas | Teres minor

Ylempi lapalihas | Supraspinatus

Alempi lapalihas | Infraspinatus

Lavan aluslihas | Subscapularis

Suora okahaarakelihas | Spinalis dorsi

Pitkä selkälihas | Longissimus dorsi

Suolikylkiluulihas | Iliocostalis

Rintakehän lihakset

Iso rintalihas | Pectoralis major

Pieni rintalihas | Pectoralis minor

Etummainen sahalihas | Serratus anterior

Hartialihas | Deltoideus

Olkavarren lihakset

Kaksipäinen olkalihas | Biceps brachii

Kolmipäinen olkalihas | Triceps brachii

Korppiolkaluulihas | Coracobrachialis

Olkavarsilihas | Brachialis

Olkavärttinäluulihas | Brachioradialis

Kolmikulmainen lihas | Anconeus

Kyynärvarren lihakset

Kyynärvarren liereä sisäänkiertäjä | Pronator teres

Pitkä kämmenlihas | Palmaris longus

Sormien pinnallinen koukistajalihas | Flexor digitorum superficialis

Ranteen kyynärluun puoleinen koukistaja | Flexor carpi ulnaris

Ranteen pitkä värttinäluun puoleinen ojentajalihas | Extensor carpi radialis longus

Ranteen lyhyt värttinäluun puoleinen ojentajalihas | Extensor carpi radialis brevis

Ranteen kyynärluun puoleinen ojentajalihas | Extensor carpi ulnaris

Sormien ojentajalihas | Extensor digitorum

Pikkusormen ojentajalihas | Extensor digiti minimi

Vatsalihakset

Suora vatsalihas | Rectus abdominis

Ulompi vino vatsalihas | Obliquus externus abdominis

Sisempi vino vatsalihas | Obliquus internus abdominis

Poikittainen vatsalihas | Transversus abdominis

Nelikulmainen lannelihas | Quadratus lumborum

Lantion lihakset

Iso pakaralihas | Gluteus maximus

Keskimmäinen pakaralihas | Gluteus medius

Pieni pakaralihas | Gluteus minimus

Päärynänmuotoinen lihas | Piriformis

Leveän peitinkalvon jännittäjälihas | Tensor fascia latae

Lannesuoliluulihas | Iliopsoas

Suuri lannelihas | Psoas major

Pieni lannelihas | Psoas minor

Suoliluulihas | Iliacus

Reiden lihakset

Nelipäinen reisilihas | Quadriceps femoris

Suora reisilihas | Rectus femoris

Ulompi reisilihas | Vastus lateralis

Sisempi reisilihas | Vastus medialis

Keskimmäinen reisilihas | Vastus intermedius

Räätälinlihas | Sartorius

Hoikkalihas | Gracilis

Puolijänteinen lihas | Semitendinosus

Puolikalvoinen lihas | Semimembranosus

Harjannelihas | Pectineus

Kaksipäinen reisilihas | Biceps femoris

Reiden pitkä lähentäjä | Adductor longus

Reiden lyhyt lähentäjä | Adductor brevis

Reiden iso lähentäjä | Adductor magnus

Ulompi peittäjälihas | Obturatorius externus

Sisempi peittäjälihas | Obturatorius internus

Säären lihakset

Etummainen säärilihas | Tibialis anterior

Pitkä pohjeluulihas | Peroneus longus

Lyhyt pohjeluulihas | Peroneus brevis

Pieni pohjeluulihas | Peroneus tertius

Varpaiden pitkä ojentajalihas | Extensor digitorum longus

Isovarpaan pitkä ojentajalihas | Extensor hallucis longus

Kolmipäinen pohjelihas | Triceps surae

Kaksoiskantalihas | Gastrocnemius

Leveä kantalihas | Soleus

Hoikka kantalihas | Plantaris