SISEMPI PEITTÄJÄLIHAS | OBTURATORIUS INTERNUS

Lähtökohta | Origo

Häpyluu (Os pubis)

Kiinnityskohta | Insertio

Ison sarvennoisen sisäreuna (Trochanter major)

Tehtävä | Funktio

Lonkkanivelen loitonnus (Abduktio)
Lonkkanivelen ulkokierto (Rotatio)

Sisempi Peittäjälihas

Kaulan lihakset

Päännyökkääjälihas | Sternocleidomastoideus

Etummainen kylkiluun kannattajalihas | Scalenus anterior

Keskimmäinen kylkiluun kannattajalihas | Scalenus medius

Takimmainen kylkiluun kannattajalihas | Scalenus posterior

Kaulan ohjaslihas | Splenius cervicis

Pään ohjaslihas | Splenius capitis

Selän lihakset

Epäkäslihas | Trapezius

Lavan kohottajalihas | Levator scapulae

Leveä selkälihas | Latissimus dorsi

Iso suunnikaslihas | Rhomboideus major

Pieni suunnikaslihas | Rhomboideus minor

Iso liereälihas | Teres major

Pieni liereälihas | Teres minor

Ylempi lapalihas | Supraspinatus

Alempi lapalihas | Infraspinatus

Lavan aluslihas | Subscapularis

Suora okahaarakelihas | Spinalis dorsi

Pitkä selkälihas | Longissimus dorsi

Suolikylkiluulihas | Iliocostalis

Rintakehän lihakset

Iso rintalihas | Pectoralis major

Pieni rintalihas | Pectoralis minor

Etummainen sahalihas | Serratus anterior

Hartialihas | Deltoideus

Olkavarren lihakset

Kaksipäinen olkalihas | Biceps brachii

Kolmipäinen olkalihas | Triceps brachii

Korppiolkaluulihas | Coracobrachialis

Olkavarsilihas | Brachialis

Olkavärttinäluulihas | Brachioradialis

Kolmikulmainen lihas | Anconeus

Kyynärvarren lihakset

Kyynärvarren liereä sisäänkiertäjä | Pronator teres

Pitkä kämmenlihas | Palmaris longus

Sormien pinnallinen koukistajalihas | Flexor digitorum superficialis

Ranteen kyynärluun puoleinen koukistaja | Flexor carpi ulnaris

Ranteen pitkä värttinäluun puoleinen ojentajalihas | Extensor carpi radialis longus

Ranteen lyhyt värttinäluun puoleinen ojentajalihas | Extensor carpi radialis brevis

Ranteen kyynärluun puoleinen ojentajalihas | Extensor carpi ulnaris

Sormien ojentajalihas | Extensor digitorum

Pikkusormen ojentajalihas | Extensor digiti minimi

Vatsalihakset

Suora vatsalihas | Rectus abdominis

Ulompi vino vatsalihas | Obliquus externus abdominis

Sisempi vino vatsalihas | Obliquus internus abdominis

Poikittainen vatsalihas | Transversus abdominis

Nelikulmainen lannelihas | Quadratus lumborum

Lantion lihakset

Iso pakaralihas | Gluteus maximus

Keskimmäinen pakaralihas | Gluteus medius

Pieni pakaralihas | Gluteus minimus

Päärynänmuotoinen lihas | Piriformis

Leveän peitinkalvon jännittäjälihas | Tensor fascia latae

Lannesuoliluulihas | Iliopsoas

Suuri lannelihas | Psoas major

Pieni lannelihas | Psoas minor

Suoliluulihas | Iliacus

Reiden lihakset

Nelipäinen reisilihas | Quadriceps femoris

Suora reisilihas | Rectus femoris

Ulompi reisilihas | Vastus lateralis

Sisempi reisilihas | Vastus medialis

Keskimmäinen reisilihas | Vastus intermedius

Räätälinlihas | Sartorius

Hoikkalihas | Gracilis

Puolijänteinen lihas | Semitendinosus

Puolikalvoinen lihas | Semimembranosus

Harjannelihas | Pectineus

Kaksipäinen reisilihas | Biceps femoris

Reiden pitkä lähentäjä | Adductor longus

Reiden lyhyt lähentäjä | Adductor brevis

Reiden iso lähentäjä | Adductor magnus

Ulompi peittäjälihas | Obturatorius externus

Sisempi peittäjälihas | Obturatorius internus

Säären lihakset

Etummainen säärilihas | Tibialis anterior

Pitkä pohjeluulihas | Peroneus longus

Lyhyt pohjeluulihas | Peroneus brevis

Pieni pohjeluulihas | Peroneus tertius

Varpaiden pitkä ojentajalihas | Extensor digitorum longus

Isovarpaan pitkä ojentajalihas | Extensor hallucis longus

Kolmipäinen pohjelihas | Triceps surae

Kaksoiskantalihas | Gastrocnemius

Leveä kantalihas | Soleus

Hoikka kantalihas | Plantaris